Školení trenérů

Školení trenérů

Aktuality:

Školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky

Český svaz cyklistiky pořádá další školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky. Školení se uskuteční od čtvrtka 7. října od 13:00 do soboty 9. října do 14:00. Místo konání je na adrese Máchova 163, 411 55 Terezín, Parkhotel, organizátorem je  Svatopluk Henke. Přihlášky: emailem do 15. září 2021 na: henke@ceskysvazcyklistiky.cz

Školné: 1600,- Kč. Ubytování: 900,- Kč, á noc s plnou penzí

Systém školení trenérů ČSC.

Školení trenérů třídy I. (C), II. (B) a III. (C) 

I. – Dvouleté studium na UK FTVS, ČSC zajišťuje specializaci 

II. – ČSC organizuje  1 x ročně-specializace, obecná část 2 x ročně na 
UK FTVS, pro všechny sporty 

III. – ČSC organizuje  2 x ročně 

Kvalifikace trenéra III. třídy (licence „C“) – nejnižší trenérské vzdělání

PROFIL ABSOLVENTA

Kvalifikace trenéra 3.třídy (trenérská licence „C“) je nejnižší trenérskou kvalifikací v rychlostní cyklistice. Absolvent kursu je způsobilý pro výkon trenérské činnosti především ve výkonnostním sportu a při práci s mládeží. Působí především jako asistent hlavního trenéra v cyklistických klubech, oddílech a sdruženích. V menších organizačních jednotkách sám vede tréninkový proces.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Kursu pro získání kvalifikace trenéra 3. třídy (licence „C“) se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří jsou v době podání přihlášky členy Českého svazu cyklistiky. Písemné přihlášky se podávají na adresu sídla Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol.

PLATNOST ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

Každý úspěšný absolvent kursu získá osvědčení, na jehož základě mu bude vydána trenérská licence „C“. Trenérská licence „C“ platí 4 roky. Licenci je možno prodloužit na základě účasti a úspěšného přezkoušení odborných znalostí na jednodenních doškolovacích kursech pro držitele trenérské licence „C“.

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

K prodloužení platnosti kvalifikace trenéra 3.třídy (licence „C“) je požadována účast trenéra 3. třídy (držitele trenérské licence „C“) na doškolovacím kursu pořádaném Českým svazem cyklistiky, a to nejméně jednou za 4 roky. Součástí doškolovacího kursu je přezkoušení odborných znalostí. Neúčast na doškolovacím kursu, resp. neúspěch při přezkoušení odborných znalostí, je důvodem pro propadnutí trenérské kvalifikace.

OBNOVENÍ PLATNOSTI ZÍSKANÉ KVALIFIKACE

K obnovení platnosti kvalifikace trenéra 3. třídy (držitele trenérské licence „C“) je nezbytná účast zájemce o obnovení kvalifikace na doškolovacím kursu pořádaném Českým svazem cyklistiky a úspěšné absolvování přezkoušení odborných znalostí. Kvalifikace trenéra 3. třídy (licence „C“) může být obnovena nejpozději do 10 let od získání kvalifikace, nebo jejího posledního prodloužení.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Držitelé kvalifikace trenéra 3.třídy (trenérské licence „C“) se mohou po 1 roce praxe přihlásit do kursu pro získání kvalifikace trenéra 2. třídy (trenérská licence „B“). Písemné přihlášky se podávají na adresu sídla Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol.

Kvalifikace trenéra II. třídy (licence „B“)

PROFIL ABSOLVENTA

Kvalifikace trenéra 2.třídy (trenérská licence „B“) je střední trenérskou kvalifikací v rychlostní cyklistice. Absolvent kursu je odborníkem pro výkon trenérské činnosti především ve výkonnostním sportu a při práci s mládeží. Má kvalifikaci pro výkon funkce asistenta hlavního trenéra v Centrech talentované mládeže, případně hlavního trenéra v ostatních cyklistických klubech, oddílech a sdruženích.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Kursu pro získání kvalifikace trenéra 2. třídy (licence „B“) se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří jsou v době podání přihlášky členy Českého vazu cyklistiky, mají střední vzdělání a jsou nejméně 1 rok držiteli kvalifikace trenéra 3. třídy (licence „C“). Písemné přihlášky se podávají na adresu sídla Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol.

PLATNOST ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

Každý úspěšný absolvent kursu získá osvědčení, na jehož základě mu bude vydána trenérská licence „B“. Osvědčení o úspěšném absolvování kursu platí doživotně a získaná odborná způsobilost je předpokladem pro výkon některých funkcí v Českém svazu cyklistiky. Trenérská licence „B“ platí 2 roky. Licenci je možno prodloužit na základě účasti a úspěšného přezkoušení odborných znalostí na jednodenních doškolovacích kursech pro držitele trenérské licence „B“.

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

K prodloužení platnosti kvalifikace trenéra 2.třídy (licence „B“) je požadována účast trenéra 2. třídy (držitele trenérské licence „B“) na doškolovacím kursu pořádaném Českým svazem cyklistiky, a to nejméně jednou za 2 roky. Součástí doškolovacího kursu je přezkoušení odborných znalostí. Neúčast na doškolovacím kursu, resp. neúspěch při přezkoušení odborných znalostí, je důvodem pro snížení kvalifikace o 1 stupeň (trenér 3.třídy – licence „C“). Platnost nižší kvalifikace je dána podmínkami platnými pro nižší kvalifikaci. Metodická komise Českého svazu cyklistiky může v případech hodných zvláštního zřetele prominout účast na doškolovacím kursu. Přezkoušení odborných znalostí ve stanovených termínech je povinné.

OBNOVENÍ PLATNOSTI ZÍSKANÉ KVALIFIKACE

K obnovení platnosti kvalifikace trenéra 2. třídy (držitele trenérské licence „B“) je nezbytná účast zájemce o obnovení kvalifikace na doškolovacím kursu pořádaném Českým svazem cyklistiky a úspěšné absolvování přezkoušení odborných znalostí. Kvalifikace trenéra 2. třídy (licence „B“) může být obnovena nejpozději do 10 let od získání kvalifikace, nebo jejího posledního prodloužení.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Držitelé kvalifikace trenéra 2.třídy (trenérské licence „B“) jsou oprávněni po 2 letech praxe požádat prostřednictvím Českého svazu cyklistiky o studium na Trenérské škole FTVS UK Praha. Doporučení ke studiu dává metodická komise Českého svazu cyklistiky, která může v případech hodných zvláštního zřetele zkrátit nebo prominout dobu praxe mezi získáním kvalifikace trenéra 2. třídy (licence „B“) a přijetím do studia na Trenérské škole FTVS UK Praha.
Úspěšné ukončení studia na Trenérské škole FTVS UK Praha je základním předpokladem pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (trenérské licence „A“).

Kvalifikace trenéra I. třídy (licence „A“)

PROFIL ABSOLVENTA

Kvalifikace trenéra 1.třídy (trenérská licence „A“) je nejvyšší trenérskou kvalifikací v cyklistice. Absolvent kursu je odborníkem pro výkon trenérské činnosti především ve vrcholovém i výkonnostním sportu a při práci s mládeží. Má kvalifikaci pro výkon funkce hlavního trenéra v Centrech talentované mládeže, případně hlavního trenéra v ostatních cyklistických klubech, oddílech a sdruženích.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Dvouletého trenérského kurzu pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (licence A), pořádaného Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří jsou v době podání přihlášky členy Českého svazu cyklistiky, mají úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání a jsou nejméně 2 roky držiteli kvalifikace trenéra 2. třídy (licence B). Písemné přihlášky se podávají na adresu sídla Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol.
Výjimky v odůvodněných případech doporučuje Český svaz cyklistiky. O konečném přijetí ke studiu rozhoduje děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha.

PLATNOST ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

Každý úspěšný absolvent dvouletého trenérského kurzu získá vysvědčení o vykonání závěrečné zkoušky, na jehož základě mu bude vydán Trenérský průkaz. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a získaná odborná způsobilost je předpokladem pro výkon některých funkcí v Českém svazu cyklistiky. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu platí doživotně. Trenérský průkaz se vydává na dobu určitou, a to na dobu 5-ti let. Platnost kvalifikace je možno prodloužit na tzv. doškolovacích kurzech.

SYSTÉM DOŠKOLOVÁNÍ

K prodloužení platnosti kvalifikace trenéra 1.třídy (licence A) je nezbytná účast trenérů 1. třídy na doškolovacím kurzu pořádaném Českým svazem cyklistiky, a to nejméně jednou za 5 let. Neúčast na doškolovacím kurzu je důvodem pro snížení kvalifikace o 1 stupeň (trenér 2.třídy – licence B). Platnost nižší kvalifikace je dána podmínkami platnými pro nižší kvalifikaci.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Úspěšné ukončení dvouletého kurzu trenérů na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha je nezbytným předpokladem pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (licence A).

DIPLOMOVANÝ TRENÉR

• absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha se specializací cyklistika,
• nebo vysokoškolské vzdělání učitelského směru v magisterském studijním programu a dvouletý kurz trenérů pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (licence „A“),
• nebo vysokoškolské vzdělání neučitelského směru v magisterském studijním programu a doplňkové pedagogické studium a dvouletý kurz trenérů pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (licence „A“)