Školení trenérů

Školení trenérů

Informace k udělování diplomů/certifikátů 2. trenérských tříd

Na základě rozhodnutí prezidia ČSC ze dne 29.3.2022 budou přidělovány licence a trenérské průkazy pouze těm trenérům a sportovním ředitelům kontinentálních týmů, kteří absolvovali obecnou část vzdělávacího programu trenérů 2.třídy na těchto fakultách včetně obhajoby trenérské práce:

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Fakulta sportovních studií MU

Termíny školení trenérů 2024

Trenérská škola licence A

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS) připravuje v akademickém roce 2024/2025 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a spolků. Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí.

Registrace do 30.6.2024 na email: Marcela Kloučková – tslicence-a@ftvs.cuni.cz Po tomto datu bude nutno dohodnout veškeré formy spolupráce (včetně finančního krytí specializace při menším počtu studentů) mezi oběma zainteresovanými stranami.

Zápis:

1. ročník 13. 9. 2024 v 10:30

2. ročník 20. 9. 2023 v 11:30

Veškeré informace naleznete v pozvánce

Obecná část licence B

Český svaz cyklistiky aktuálně připravuje ve spolupráci s FTVS školení trenérské licence B, po jejímž ukončení bude úspěšnému absolventovi vydáno osvědčení, které opravňuje k získání živnostenského listu.

Aktuální termín pro licenci B – obecná část: 19.9-22.09.2024 (čtvrtek-neděle)

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: tslicence-b@ftvs.cuni.cz do 30. 06. 2024.

Do přihlášky je potřeba uvést celé jméno vč. titulů, kontaktní e-mail a telefon, případně poznámku, že se jedná o zájemce bez maturity.

Další podrobné informace naleznete na stránkách FTVS pod odkazem: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2199.html

cena obecné části: 4200 Kč

Podmínky přijetí ke studiu ze strany FTVS:

– ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou (ověřená kopie vysvědčení)

– třetí nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví ( licence C, III. třída )

Nematuranti musí absolvovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity v rozsahu 50 hodin, který se koná 1x ročně (květen – červen), cena: 3 000 Kč. 

Ostratní termíny 2024 pro licenci B – obecná část: 29.2-03.03.2024 (čtvrtek-neděle)

Školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky (11.1.-13.1.2024)

Pořadatel: ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY
Datum konání: čtvrtek 11. ledna 2024 od 11,00 hodin – sobota 13. ledna 2024 do 14,00 hodin
Místo konání: Máchova 163, 411 55 Terezín, Parkhotel
Organizátor: Mgr. Svatopluk Henke

Přihlášky: Emailem do 30. prosince 2024 na: henke@ceskysvazcyklistiky.cz

Školné: 1800,- Kč

Ubytování: 1000,- Kč, á noc s plnou penzí

Poznámka: Možnost přihlášení na UK FTVS (obecná část licence B-II. třída)

Bližší informace:  https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2199.html

Systém školení trenérů ČSC.

Školení trenérů třídy I. (A), II. (B) a III. (C) 

I. – Dvouleté studium na UK FTVS, ČSC zajišťuje specializaci 

II. – ČSC organizuje  1 x ročně-specializace, obecná část 2 x ročně na 
UK FTVS, pro všechny sporty 

III. – ČSC organizuje  2 x ročně 

Kvalifikace trenéra III. třídy (licence “C”) – nejnižší trenérské vzdělání

PROFIL ABSOLVENTA

Kvalifikace trenéra 3.třídy (trenérská licence “C”) je nejnižší trenérskou kvalifikací v rychlostní cyklistice. Absolvent kursu je způsobilý pro výkon trenérské činnosti především ve výkonnostním sportu a při práci s mládeží. Působí především jako asistent hlavního trenéra v cyklistických klubech, oddílech a sdruženích. V menších organizačních jednotkách sám vede tréninkový proces.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Kursu pro získání kvalifikace trenéra 3. třídy (licence “C”) se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří jsou v době podání přihlášky členy Českého svazu cyklistiky. Písemné přihlášky se podávají na adresu sídla Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol.

PLATNOST ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

Každý úspěšný absolvent kursu získá osvědčení, na jehož základě mu bude vydána trenérská licence “C”. Trenérská licence “C” platí 4 roky. Licenci je možno prodloužit na základě účasti a úspěšného přezkoušení odborných znalostí na jednodenních doškolovacích kursech pro držitele trenérské licence “C”.

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

K prodloužení platnosti kvalifikace trenéra 3.třídy (licence “C”) je požadována účast trenéra 3. třídy (držitele trenérské licence “C”) na doškolovacím kursu pořádaném Českým svazem cyklistiky, a to nejméně jednou za 4 roky. Součástí doškolovacího kursu je přezkoušení odborných znalostí. Neúčast na doškolovacím kursu, resp. neúspěch při přezkoušení odborných znalostí, je důvodem pro propadnutí trenérské kvalifikace.

OBNOVENÍ PLATNOSTI ZÍSKANÉ KVALIFIKACE

K obnovení platnosti kvalifikace trenéra 3. třídy (držitele trenérské licence “C”) je nezbytná účast zájemce o obnovení kvalifikace na doškolovacím kursu pořádaném Českým svazem cyklistiky a úspěšné absolvování přezkoušení odborných znalostí. Kvalifikace trenéra 3. třídy (licence “C”) může být obnovena nejpozději do 10 let od získání kvalifikace, nebo jejího posledního prodloužení.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Držitelé kvalifikace trenéra 3.třídy (trenérské licence “C”) se mohou po 1 roce praxe přihlásit do kursu pro získání kvalifikace trenéra 2. třídy (trenérská licence “B”). Písemné přihlášky se podávají na adresu sídla Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol.

Kvalifikace trenéra II. třídy (licence “B”)

PROFIL ABSOLVENTA

Kvalifikace trenéra 2.třídy (trenérská licence “B”) je střední trenérskou kvalifikací v rychlostní cyklistice. Absolvent kursu je odborníkem pro výkon trenérské činnosti především ve výkonnostním sportu a při práci s mládeží. Má kvalifikaci pro výkon funkce asistenta hlavního trenéra v Centrech talentované mládeže, případně hlavního trenéra v ostatních cyklistických klubech, oddílech a sdruženích.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Kursu pro získání kvalifikace trenéra 2. třídy (licence “B”) se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří jsou v době podání přihlášky členy Českého vazu cyklistiky, mají střední vzdělání a jsou nejméně 1 rok držiteli kvalifikace trenéra 3. třídy (licence “C”). Písemné přihlášky se podávají na adresu sídla Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol.

PLATNOST ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

Každý úspěšný absolvent kursu získá osvědčení, na jehož základě mu bude vydána trenérská licence “B”. Osvědčení o úspěšném absolvování kursu platí doživotně a získaná odborná způsobilost je předpokladem pro výkon některých funkcí v Českém svazu cyklistiky. Trenérská licence “B” platí 2 roky. Licenci je možno prodloužit na základě účasti a úspěšného přezkoušení odborných znalostí na jednodenních doškolovacích kursech pro držitele trenérské licence “B”.

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

K prodloužení platnosti kvalifikace trenéra 2.třídy (licence “B”) je požadována účast trenéra 2. třídy (držitele trenérské licence “B”) na doškolovacím kursu pořádaném Českým svazem cyklistiky, a to nejméně jednou za 2 roky. Součástí doškolovacího kursu je přezkoušení odborných znalostí. Neúčast na doškolovacím kursu, resp. neúspěch při přezkoušení odborných znalostí, je důvodem pro snížení kvalifikace o 1 stupeň (trenér 3.třídy – licence “C”). Platnost nižší kvalifikace je dána podmínkami platnými pro nižší kvalifikaci. Metodická komise Českého svazu cyklistiky může v případech hodných zvláštního zřetele prominout účast na doškolovacím kursu. Přezkoušení odborných znalostí ve stanovených termínech je povinné.

OBNOVENÍ PLATNOSTI ZÍSKANÉ KVALIFIKACE

K obnovení platnosti kvalifikace trenéra 2. třídy (držitele trenérské licence “B”) je nezbytná účast zájemce o obnovení kvalifikace na doškolovacím kursu pořádaném Českým svazem cyklistiky a úspěšné absolvování přezkoušení odborných znalostí. Kvalifikace trenéra 2. třídy (licence “B”) může být obnovena nejpozději do 10 let od získání kvalifikace, nebo jejího posledního prodloužení.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Držitelé kvalifikace trenéra 2.třídy (trenérské licence “B”) jsou oprávněni po 2 letech praxe požádat prostřednictvím Českého svazu cyklistiky o studium na Trenérské škole FTVS UK Praha. Doporučení ke studiu dává metodická komise Českého svazu cyklistiky, která může v případech hodných zvláštního zřetele zkrátit nebo prominout dobu praxe mezi získáním kvalifikace trenéra 2. třídy (licence “B”) a přijetím do studia na Trenérské škole FTVS UK Praha.
Úspěšné ukončení studia na Trenérské škole FTVS UK Praha je základním předpokladem pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (trenérské licence “A”).

Kvalifikace trenéra I. třídy (licence “A”)

PROFIL ABSOLVENTA

Kvalifikace trenéra 1.třídy (trenérská licence “A”) je nejvyšší trenérskou kvalifikací v cyklistice. Absolvent kursu je odborníkem pro výkon trenérské činnosti především ve vrcholovém i výkonnostním sportu a při práci s mládeží. Má kvalifikaci pro výkon funkce hlavního trenéra v Centrech talentované mládeže, případně hlavního trenéra v ostatních cyklistických klubech, oddílech a sdruženích.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Dvouletého trenérského kurzu pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (licence A), pořádaného Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, se mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří jsou v době podání přihlášky členy Českého svazu cyklistiky, mají úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání a jsou nejméně 2 roky držiteli kvalifikace trenéra 2. třídy (licence B). Písemné přihlášky se podávají na adresu sídla Českého svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha 5 – Motol.
Výjimky v odůvodněných případech doporučuje Český svaz cyklistiky. O konečném přijetí ke studiu rozhoduje děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha.

PLATNOST ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

Každý úspěšný absolvent dvouletého trenérského kurzu získá vysvědčení o vykonání závěrečné zkoušky, na jehož základě mu bude vydán Trenérský průkaz. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a získaná odborná způsobilost je předpokladem pro výkon některých funkcí v Českém svazu cyklistiky. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu platí doživotně. Trenérský průkaz se vydává na dobu určitou, a to na dobu 5-ti let. Platnost kvalifikace je možno prodloužit na tzv. doškolovacích kurzech.

SYSTÉM DOŠKOLOVÁNÍ

K prodloužení platnosti kvalifikace trenéra 1.třídy (licence A) je nezbytná účast trenérů 1. třídy na doškolovacím kurzu pořádaném Českým svazem cyklistiky, a to nejméně jednou za 5 let. Neúčast na doškolovacím kurzu je důvodem pro snížení kvalifikace o 1 stupeň (trenér 2.třídy – licence B). Platnost nižší kvalifikace je dána podmínkami platnými pro nižší kvalifikaci.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Úspěšné ukončení dvouletého kurzu trenérů na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha je nezbytným předpokladem pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (licence A).

DIPLOMOVANÝ TRENÉR

• absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha se specializací cyklistika,
• nebo vysokoškolské vzdělání učitelského směru v magisterském studijním programu a dvouletý kurz trenérů pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (licence “A”),
• nebo vysokoškolské vzdělání neučitelského směru v magisterském studijním programu a doplňkové pedagogické studium a dvouletý kurz trenérů pro získání kvalifikace trenéra 1. třídy (licence “A”)


Termíny školení trenérů 2023

Brno: 25.2.-26.2.2023

Školení trenérů III. třídy rychlostní cyklistiky v Brně

Pořadatel: Open Cycling Academy, Dobrovského 269/3, 612 00 Brno. Tel: 774939000

Datum konání: sobota 25. února 2023 od 9:00 hod – neděle 26. února 2023 do 17:00 hod 

Místo konání: klubovna TJ Favoritu Brno, Křížkovského 22

Organizátor: Mgr. Lukáš PETR, Dukelská třída, 17, 614 00, Brno

Přihlášky: emailem do 15. února 2023 na adresu pořadatele: lukas_petr@seznam.cz

Poplatek: 1600kč

Program: Teoretické přednášky a praktické ukázky dle osnovy programu pro uchazeče o trenérskou licenci III. třídy. Více viz. rozvrh. Školení bude zakončeno teoretickou zkouškou (test).

Obecná část licence B: 17.-19.2. a 24.–26. 2. 2023

Český svaz cyklistiky aktuálně připravuje ve spolupráci s FTVS školení trenérské licence B, po jejímž ukončení bude úspěšnému absolventovi vydáno osvědčení, které opravňuje k získání živnostenského listu.

Aktuální termín pro licenci B – obecná část: 17.-19.2. a 24.–26. 2. 2023

cena obecné části: 4200 Kč

Podmínky přijetí ke studiu ze strany FTVS:

– podepsaná platná dohoda o spolupráci mezi FTVS a sportovním svazem a jeho doporučení

– ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou (ověřená kopie vysvědčení)

– třetí nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví ( licence C, III. třída )

Nematuranti musí absolvovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity v rozsahu 50 hodin, který se koná 1x ročně (květen – červen), cena: 4 000 Kč. 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: tslicence-b@ftvs.cuni.cz do 06. 01. 2023.

Do přihlášky je potřeba uvést celé jméno vč. titulů, kontaktní e-mail a telefon, případně poznámku, že se jedná o zájemce bez maturity.

Další podrobné informace naleznete na stránkách FTVS pod odkazem: 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2199.html

Terezín: 5. 1. – 7. 1. 2023

Školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky

Pořadatel: ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY
Datum konání: čtvrtek 5. ledna 2023 od 12.00 hodin – sobota 7. ledna 2023 do 16.00 hodin
Místo konání: Máchova 163, 411 55 Terezín, Parkhotel
Organizátor: Mgr. Svatopluk Henke

Přihlášky: Emailem do  31. 12. 2021 na: henke@ceskysvazcyklistiky.cz

Školné: 1800,- Kč

Ubytování: 1000,- Kč, á noc s plnou penzí

Poznámka: Možnost přihlášení také na obecnou část licence B-II.třídy na UK FTVS, bližší informace:  https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2199.html

Termíny školení trenérů 2022

Brno: 19. 11. – 20. 11. 2022

 Pořadatel: Open Cycling Academy, Dobrovského 269/3, 612 00 Brno. Tel: 774939000 

Datum konání: sobota 19. listopad 2022 od 9:00 hod – neděle 20. listopad 2022 do 17:00 hod 

Místo konání: klubovna TJ Favoritu Brno, Křížkovského 22. 

Organizátor: Mgr. Lukáš PETR, Dukelská třída, 17, 614 00, Brno 

Přihlášky: emailem do 10. listopadu 2022 na adresu pořadatele: lukas_petr@seznam.cz 

Poplatek: 1500kč 

Program: Teoretické přednášky a praktické ukázky dle osnovy programu pro uchazeče o trenérskou licenci III. třídy. 

Školení bude zakončeno teoretickou zkouškou (test). 

Terezín: 6. 1. – 8. 1. 2022

Školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky

Pořadatel: ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY
Datum konání: čtvrtek 6. ledna 2022 od 11.00 hodin – sobota 8. ledna 2022 do 14.00 hodin
Místo konání: Máchova 163, 411 55 Terezín, Parkhotel
Organizátor: Mgr. Svatopluk Henke

Přihlášky: Emailem do  31. 12. 2021 na: henke@ceskysvazcyklistiky.cz

Školné: 1600,- Kč

Ubytování: 900,- Kč, á noc s plnou penzí

Poznámka: Možnost přihlášení také na obecnou část licence B-II.třídy na UK FTVS, bližší informace:  https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2199.html

Brno: 22. 1. – 23. 1. 2022

Školení trenérů III. třídy rychlostní cyklistiky se uskuteční v Brně v termínu 22.1. – 23.1.2022

Propozice ke stažení NÍŽE:

Školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky

Český svaz cyklistiky pořádá další školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky. Školení se uskuteční od čtvrtka 7. října od 13:00 do soboty 9. října do 14:00. Místo konání je na adrese Máchova 163, 411 55 Terezín, Parkhotel, organizátorem je  Svatopluk Henke. Přihlášky: emailem do 15. září 2021 na: henke@ceskysvazcyklistiky.cz

Školné: 1600,- Kč. Ubytování: 900,- Kč, á noc s plnou penzí