Český svaz cyklistiky

KDO JSME

ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, z.s. je spolkem založeným na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Spolek působí v českém jazyce pod názvem: ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, z.s., a zkratkou ČSC, v anglickém jazyce pak pod názvem: Czech Cycling Federation a zkratkou CCF. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí valné hromady.

Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky, těmito stanovami, v duchu demokratických principů a zásad k zajištění všestranného rozvoje cyklistiky ve všech jejích formách, organizačních a výkonnostních úrovních.

ČSC realizuje svoji činnost na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů, ČSC je členem mezinárodní cyklistické unie (UCI) a Evropské cyklistické unie (UEC) se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi.

ČSC je členem Českého olympijského výboru (ČOV) a České unie sportu (ČUS) se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi.

ČSC sídlí na adrese: Nad Hliníkem 4/1186, Praha 5 – Motol, PSČ: 150 00, Česká republika. 

ČSC bylo přiděleno identifikační číslo: 496 26 281.

CO JE NAŠÍM POSLÁNÍM

Hlavní činností Českého svazu cyklistiky je zejména vyjadřovat, prosazovat a chránit zájmy české cyklistiky, zvyšovat její společenskou prestiž doma i v zahraničí, pečovat o její všestranný rozvoj, jakož i chránit práva a oprávněné zájmy jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČSC. 

K naplnění tohoto poslání ČSC zejména:

 • prosazuje zájmy cyklistiky ve vztahu ke státním, městským, a obecním orgánům a úřadům i ve vztahu k jiným právnickým osobám;
 • hájí zájmy svých členů v rámci jejich činnosti v ČSC;
 • organizuje cyklistiku v její výkonnostní formě, rozvíjí mládežnickou, rekreační a veteránskou cyklistiku acyklistiku pro handicapované;
 • zajišťuje, organizuje a řídí státní reprezentaci České republiky a zastupuje českou cyklistiku v rámci jejích mezinárodních vztahů, úzce spolupracuje s UCI, UEC, ČOV, ČUS – respektuje jejich statut a jejich pravidla pro organizaci soutěží, prosazuje v činnosti těchto organizací zájmy české cyklistiky i zájmy své;
 • pořádá cyklistické závody a soutěže v rámci své působnosti a vydává k tomu příslušné instrukce a termínové listiny, zejména organizuje národní mistrovství a celostátní soutěže ve všech disciplínách a Závod míru ( Course de la Paix ), přičemž je jediným majitelem veškerých práv k těmto akcím, dále zastřešuje nebo koordinuje organizaci mezinárodních mistrovství, závodů a soutěží, jejichž pořadatelství bylo svěřeno ČSC, spolupracuje s pořadateli závodů a soutěží, jejichž organizace byla svěřena ze stran UCI či UEC pořadateli na území České republiky (např. soutěže Světového či Evropského poháru);
 • vydává pro Českou republiku platné znění mezinárodních sportovně-technických předpisů, pravidel a řádů, a dbá na jejich dodržování, jakož i na dodržování cyklistické sportovní etiky;
 • řídí systém vzdělávání trenérů, rozhodčích a dalších cyklistických funkcionářů a vede jejich evidenci;
 • vydává odborné materiály zpracované na základě nejnovějších vědecko-metodických a zdravotnických poznatků, materiály technického, organizačního a historického charakteru;
 • v rámci své působnosti dále zabezpečuje účinnou propagaci ve sdělovacích prostředcích a využívá všech dalších možností efektivní propagace cyklistiky;
 • každoročně přispívá finančně na činnost krajských svazů s přidělenou sportovní autoritou podle zásad schválených výkonným výborem a v souladu se schváleným rozpočtovým pravidlem a rozpočtem;
 • podporuje výstavbu a rozvoj cyklistických zařízení a objektů